در آستانه سال تحصیلی 95-94 نشست صمیمی وصبحانه کاری دفتر امور کودکان معاونت امور اجتماعی با مدیران مهدهای کودک در مهد عاطفه های شهرستان بیرجند با حضور معاون امور اجتماعی بهزیستی استان وکارشناسان ستادی وجمعی از مسئولین تشکیل گردید.

در ابتدا مشکلات وپیشنهادات ونظرات هر یک از مدیران مهدهای کودک بیان شد وپس از آن با توجه به اهمیت موضوع و نزدیک شدن به شروع فعالیت مهدهای کودک وحساس نمودن مدیران به رعایت کلیه قوانین ،دستور العمل ها وبخشنامه های ابلاغی از سوی سازمان وتاکید به ارائه خدمات بهتر به کودکان وخانوادهای آنها موضوعات لازمه توسط کارشناسان مطرح شد.

در پایان موهبتی معاون امور اجتماعی بیان کرد : اصل اساسی در مهدهای کودک رعایت کردن مسائل ایمنی ،بهداشتی،مقررات و...جهت جلوگیری از هرگونه احتمال خطاوسهل انگاری در امر مراقبت از کودکان است .

aoaxqm822572te9pd0vh