به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان دوره آموزشی تربیت جنسی فرزندان مراکز شبه خانواده برگزار شد.

علیرضا موهبتی معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان در ابتدای این دوره گفت :متأسفانه در جامعه امروز،اطلاعات عمومی افراد از مسئال ومشکلات جنسی در سطح پایین است که گاهاً این مسئله باعث بروز مشکلاتی می شود .

وی افزود با عنایت به اینکه فرزندان مراکز شبه خانواده غالباً از خانوادهای آسیب دیده هستند بیشتر در معرض بروز مشکلاتی قرار دارند وبه همین دلیل این نیاز احساس شد تا مربیان این مراکز باید با تربیت جنسی فرزندان آشنا شوندودراین راستادوره دو روزه آشنایی با تربیت جنسی فرزندان مراکز شبه خانواده برای مدیران این مراکز برگزارشد.

qtxi4t8vz833bbiap9i3