به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی موهبتی معاون اجتماعی این اداره کل از آغاز اجرای طرح تامین مالی خرد در استان خبر دادوگفت:در این طرح که ازدفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی کشور ابلاغ شد است باهمکاری بانک کشاورزی به گروها یی 15الی25نفر که هستندوامهایی بدون ضامن پرداخت می شود تا این وام باراهنمایی تسهیل گران وبه طور هدفمند در بین اعضاء تقسیم شود.

وی ضمن اشاره به این مطلب که اعضاء این گروهها صرفاًنمی بایست از جامعه هدف بهزیستی باشندافزود:هدف اصلی از اراه اندازی این طرح توانمندسازی اجتماعی اقتصادی افراد در روستاهاست.موهبتی همچنین موسسسه تاک را به عنوان مجری این طرح در استان معرفی نمود.

گفتنی است در جلسه ای با حضور سرپرست ،ذیحساب ومعاون اجتماعی بهزیستی استان وبا حضور نماینده موسسه تاک قرار داد شروع به کار این موسسه برای اجرای طرح منعقدو در خصوص نحوه اجرا،کلینیکهای مددکاری به عنوان مجریان محلی واعتبارات تخصیص یافته به طرح بحث وتبادل نظر شد.

6ty59kd5tuk73p0dbrkr